مزایای بیمه عمر و زندگی پاسارگاد

با داشتن بیمه نامه عمر و زندگی پاسارگاد از مزایای متعددی بهره مند می شوید.

سرمایه گذاری:

سود تضمین شده و مشارکت در منافع

بازنشستگی

دریافت وام بدون ضامن

پوشش های بیمه ای:

از کار افتادگی دایم و کامل

نقص عضو در اثر حادثه

هزینه پزشکی در اثر حادثه

بیماری های خاص

فوت طبیعی

فوت در اثر حادثه

تکمیل درمان

هزینه بستری و جراحی(حادثه و غیر حادثه)

جراحی اعضای اصلی بدن

انعطاف شرایط بیمه نامه در هر سال

معافیت مالیاتی سرمایه و اندوخته